Engelliye İş Kurma Desteği 36.000-TL

Devlet tarafından 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırmayan kurumlara kesilen cezalardan elde edilen gelir ile engellilerin iş kurması için destek sağlanmasına karar verilmiştir. Bu yüzden İŞKUR bu cezalardan elde edilen gelir ile mevcut yıl içinde belirli aralıklar ile Engellilerin İş Kurmasına yönelik hibe desteği sağlamaktadır. Yazıyı okumadan önce mevcut desteğin tarih ve süresine dikkat edilmesi gereklidir. Güncel Hibe desteği için sitede arama yapın veya engelli iş bulma etiketi ile son makaleleri sorgulayın.

Not : İlgili destek sadece engellileri değil Eski hükümlüleri de kapsamaktadır. Bizler sadece engelliler için destekten bahsedeceğiz.

Desteğin Amacı

Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır.

Hangi Tür Projeler Desteklenecektir?

İş Kanununun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

 1. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 2. Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 3. Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
 4. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

1- KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER

A) Kimler başvurabilir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

 • a) İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 • c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • e) Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı iş yeri olmamak,
 • f) İş yerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
 • g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

B) Neler Desteklenecektir?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

 • a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.
 • b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
 • c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

C) Destek Verilmeyecek Maliyetler Nelerdir?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

 • işyeri kirası,
 • depozito,
 • su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • çalışanların ücretleri,
 • işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 • işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 • kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, karşılanmayacaktır.

Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin %10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir.

D) Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 • Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 • Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilemeyecektir. Bu anlamda örneğin mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 • Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 • Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 • Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmez. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
 • Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 • Sözleşme ve mevzuatta yer alan kabul edilmeme sebeplerinin sonradan tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilir ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınır.
 • Kurulacak işletmelerin iş yeri sigortası yaptırması esastır. Yaptırılacak sigortanın kapsam ve lehdar ve diğer hususlarının temel olarak kurulacak işyerinin yaşanacak sorun sonrasında devam etmesini sağlayıcı şekilde olmasına özen gösterilmelidir.

E) Hangi Evraklarla Başvuru Yapılacaktır?

 1. Talep dilekçesi,
 2. Başvuru Formu,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 5. Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 6. Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 7. Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 8. İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,
 9. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (resmi kurumlarca (hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi) aslı gibi yapılması gerekir),
 10. Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge

BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Proje teklifleri,  9 Aralık 2016 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 30 Aralık 2016 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Proje hazırlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılarak, başvuru yapılacak il müdürlüğü veya hizmet merkezine gidilmesi ve yapılacak görüşme sonrasında evrakların kontrol edilerek teslim edilmesi önerilmektedir.
 • Başvuru yapacak istekliler, istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuru dosyasına eklemek zorundadır. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından proje iade edilecektir.
 • Projelerin kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje Başvuru Formu (2017/1. Dönem) ve ekleri kullanılarak hazırlanması esastır. Başka kurumların yayınladığı başvuru formalarına göre hazırlanan projeler dikkate alınmayacak ve proje doğrudan reddedilecektir.
 • Belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik durumların tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.
 • Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir. Diğer projelerde bir dosyada en fazla bir proje sunulacaktır. Birden fazla proje başvurusunda bulunulması durumunda her proje dosyasında projede istenilen başvuru belgeleri eksiksiz olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik, Genelgenin ve bu Rehberin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacaktır. Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

 

Engellilerin istihdamına dair başlıklar ile diğer projeler :

ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYON PROJELERİ

ENGELLİNİN İŞ BULMASINI SAĞLAYACAK DESTEK TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN PROJELER

ENGELLİNİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ, İŞE VE İŞYERİNE UYUMUNUN SAĞLANMASINA YÖNELİK PROJELER

Diğer Proje detayları için aşağıda bulunan PDF dosyayı inceleyiniz.

Proje Başvuru Foru

Yönetmelik

Genelge